کتاب قلعه ی حیوانات یکی از کتاب هایی بود که برام جذابیت خاصی داشت، قسمتی از این کتاب رو که موقع خواندنَش هایلایت کردم، می نویسم جالبه:


هفت فرمان 
1- هرچه دوپاست دشمن است
2- هرچه چهار پا یا بال دارد، دوست است.
3- هیچ حیوانی لباس نمی پوشد.
4- هیچ حیوانی بر تخت می خوابد.
5- هیچ حیوانی الکل نمی نوشد.
6- هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند.
7- همه حیوانات برابرند.
.
.
.
بالاخره کلوور به سخن آمد و گفت:«دید چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان نمی توانستم نوشته ها را بخوانم، ولی به نظرم می آید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟»
برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود:
همه ی حیوانات برابرند اما بعضی ها برابرترند.
دوازده صدای خشمناک یکسان بلند بود. دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک ها تغییر کرده، مطرح نبود. حیوانات خارج از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند.

جمله ی آخر این کتاب فوق العاده بود، خیلی سنگین و تیر خلاصی بود که نویسنده به هر خواننده ی انقلابی(تغییر، تحول) زد، حسی که بعد از کتاب در آدم ایجاد میشه، میگه دنبال تغییر نباش، تغییر نکن نخواه که اوضاع رو درست کنی چون نفر بعدی ازین بدتر میشه و به قوله ضرب المثل معروف: بد از بدتر بسیار است!
spliter2