روزنوشته های علیرضا سرگزی

فعلا دانشجوی پزشکی

دسته بندی: نقل قول

در معنی دار بودن زندگی1

پیشنوشت: می خواستم که در روزنوشت ها مطلبی بذارم تا پیوستگی مطالب حفظ شود، راحت ترین کار این بود که جمله ای از یک کتاب را انتخاب کنم تا سایت به روز باشد، نگاهی به قفسه کتاب ها انداختم و کتاب زندگی و بس خودنمایی کرد، برداشتم و ورق زدم و به قسمت مصاحبه ی آقای کریم فیضی از دکتر محمد علی اسلامی ندوشن رسیدم، خیلی جالب و زییا بود، برای اینکه در این حس خوب من، شریک باشید قسمتی از آن را می نویسم.

9789644237829

در معنی دار بودن زندگی

یک بهره زندگی به گفتن گذرد            و آن بهر دگر به ناشنفتن گذرد

گر شاهد بی پرده نیاید به سخن        آن راز بزرگ در نهفتن گذرد

به نظر شما معنای زندگی چیست یا در چیست؟

زندگی میان پوچی و معنی داری نوسان دارد. انسان مانند آن است که دو دوربین در دست داشته باشد و دنیا را ببیند. با یک دوربین آن را بیهوده می بیند و با دوربین دیگر، پر از شگفتی و عشق. حافظ می گفت:

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است          هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

.
.
زندگی همین است که هست. به هرکسی مهلتی داده شده است تا دوره معینی زنده بماند، آنچه نامش زندگی است، همان ادراک زنده بودن است، و هرکسی به قدر ادراک خود زندگی می کند و به همان حد ادراک معنا در زندگی می بیند. مولانا دارد:
هر که را افزون خبر، جانش فزون…
یعنی هر کس بیشتر ادراک می کند، بیشتر زندگی می کند.

پینوشت: جملات زیبای دیگری هم دیدم که حیفم آمد که ننویسم برای همین مطلب شماره 2 آن را هم به زودی منتشر می کنم.
spliter2

مخرب ترین اعتیاد ها

در حال مطالعه ی سری مدیریت در شرایط ابهام متمم بودم که به صفحه ی کتاب غوی سیاه نسیم طالب در سایت goodreads رسیدم، یه جمله ی جالب دیدم که گفتم اینجا بذارم:

“The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary.”

“Love without sacrifice is like theft”

Nassim Nicholas Taleb

هروئین، کربوهیدرات و حقوق ماهیانه ٣ تا از مخرب ترین اعتیادهاست.

تاکید اصلی این جمله ی نسیم طالب بر حقوق ماهیانه است که با توجه به تفکر antifragility نویسنده به عنوان یکی از مخرب ترین اعتیادها معرفی شده، یکم در موردش فکر کنیم جالبه