روزنوشته های علیرضا سرگزی

فعلا دانشجوی پزشکی

دسته بندی: زندگي

زیستن و مردن

خدایا … 
به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم 

و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم

دکتر علی شریعتی

 

 

پی نوشت۱: چند روز قبل فرصتی دست داد و به همراه دوستان بیرجند رفتم، شب که برای استراحتی ۲ ساعته به خانه ی یکی از دوستان عزیزم رفتیم کاغذی از روی دیوار اتاقش کَند و بهمان نشان داد و گفت روزهایی که به سختی برای تخصص درس می خواندم تنها این جمله ی روی کاغذ بود که بهم انرژی می داد، این جمله را در بالا آوردم. پس از خواندن این جمله فکری شدم! گفتم اینجا منتشرش کنم تا بیشتر ببینمش.

لحظه ی احتضار

قلبش ایستاد–روبه رویش بودم– چند دقیقه قبل روی تخت نشسته بود–دیدمَش حالش خوب بود–گفتم سلام چطوری عشقم؟–خوبی؟–اره خوبم علیجان–کمی رنگش پریده بود–گفتم می خواهی دراز بکشی؟–گفت نه خوبم–آب نمی خواهی برایت بیارم؟–نه!– از اتاق خارج شدم–چند دقیقه بیشتر نگذشت–صدای مهدی آمد–جیغ کشید–مامان جیغ کشید–سریع خودم رو رسوندم——————شروع کردم به احیا–ماساژ قلبی–رنگِ صورتش کم کم مثل گچ سفید می شد–مهدی سرش را بر روی پای خود گذاشته بود–مادر پایین پایش نشسته بود–پدر کنارش بود–امیر حسین با فاصله ایستاده بود–همه گریه می کردند–من همچنین ماساژ قلبی می دادم–بغضی بزرگ در گلو که نترکید–مادرم به اورژانس زنگ زد–ماشین نداریم–این شهر به این بزرگی دو تا آمبولانس بیشترنداره–به من ربطی نداره–گوشی را قطع کرد–روبه رویش بودم–چهره به چهره– درمقابلم–رفت–رفت–لحظه ی احتضارش را دیدم–روحش پرواز کرد– روحی خسته ازین جسم——-همه ی خاطرات از جلوی چَشمم عبور می کرد– هیچ کاری از دستم بر نمی آمد– بر روی تخت دراز کشیده بود–همچنان مهدی کنارش گریه می کرد–پارچه ی سفیدی بر رویَش–هرکدام گوشه ای گریه می کرد–پدرم کوه درد–

از خود راضی 

اینجا بهشت است، همین لحظه، به شرط اینکه در این لحظه 

از خود، راضی باشید، نه از خودراضی

چگونه عادت کنیم 

یکی از أساتید تمرینی بهم داد، پرسیدم چطور عادت کنم بهش

 روزی چند ساعت تمرین کنم؟

وقتی روزی ۶٠ دقیقه پشت سر هم تمرین می کنی، هم خسته میشی و هم ذهنت فقط یک بار به یاد می آورد که باید چنین کاری را انجام دهد، به جای اینکار در طی روز در بأزه های زمانی ١ دقیقه ای تمرین را انجام بده، اینگونه شما در طی یک روز ذهن شما ۶٠ بار آن تمرین را به یاد می آورد، در نتیجه سریع تر عادت جدید تثبیت می شود.

یکم فکر کردم، دیدم می توان این تکنیک را به سایر حیطه ها هم تعمیم داد، می توان آلارم روی گوشی همراه فعال کرد که در طی روز به تناوب یادآوری کند تا به مدت یک دقیقه عادت مورد نظر را تمرین کرد.

بدترین عادت

درس سوم پرورش مهارت تسلط کلامی را با عنوان “در کدام  حوزه تسلط کلامی نیاز به تمرین بیشتر هستم “مطالعه می کردم، میانه ی درس تمرین جالبی مطرح شده بود: ضبط صوت تلفن همراه خود را آماده کنید – یک دقیقه فرصت دارید یکی از موضوعات را انتخاب کنید و ۳ دقیقه به صورت رسمی انگار که در رادیو صحبت می کنید در مورد آن صحب کنید.
-این سوال را انتخاب کردم:

* بدترین عادتی که در زندگی دارید و دوست دارید تغییر دهید کدام است؟ اثرات بد آن چیست؟

حال پاسخ کوتاهِ مکتوبِ من: در این لحظه ای که هستم بدترین عادتی که دارم، اهمال کاری است، به نظرم اهمال کاری به دنبال بی هدفی ایجاد می شود، شما بی هدفی، انگیزه ای برای بیدار شدن نداری، کسل میشی، خسته میشی، کاری نمی کنی، حوصله ی انجام کار نداری، همه چیز رو به تعویق میندازی و یک دوره باطل ایجاد میشه که روز به روز کوه اهمال کاری بزرگتر و بزرگتر میشه.
دوست دارم این عادت رو تغییر بدهم، در این برهه ی زمانی احساس می کنم که اهداف باید از دوباره نوشته شود تا انگیزه ها برگردد، نتایج حاصل از اهداف باید روشن شود تا انگیزه باز هم بیشتر شود و خیلی خیلی خیلی سریع دست به اقدام بزنم.
قدم کوچک اینکه همین الان کاغذ و قلم بردارم و ۳۰ دقیقه بنویسم سپس اولویت بندی کنم و به دنبالش به سرعت دست به اقدام عملی بزنم

منفی هشت

در این اوضاع آشفته و سردرگمی که درگیرش بودم جمله ای از تهِ ذهنم اومد بالا و تکرار شد تکرار شد و باعث شد استرس و سردرگمی من کم بشه، حداقل زمان رو از دست ندم.

جمله این بود: مهم ترین قسمت استراتژی مشخص کردن مواردی است که نمی خواهیم/نباید انجام بدیم 

نمیدونم کجا این جمله رو خوندم ولی منو این روزها نجات داد، بعضی وقت ها استرس و اضطراب به جای اینکه پیشبرنده ی ما باشه به مانعی برای حرکتِ ما تبدیل میشه