یکی از أساتید تمرینی بهم داد، پرسیدم چطور عادت کنم بهش

 روزی چند ساعت تمرین کنم؟

وقتی روزی ۶٠ دقیقه پشت سر هم تمرین می کنی، هم خسته میشی و هم ذهنت فقط یک بار به یاد می آورد که باید چنین کاری را انجام دهد، به جای اینکار در طی روز در بأزه های زمانی ١ دقیقه ای تمرین را انجام بده، اینگونه شما در طی یک روز ذهن شما ۶٠ بار آن تمرین را به یاد می آورد، در نتیجه سریع تر عادت جدید تثبیت می شود.

یکم فکر کردم، دیدم می توان این تکنیک را به سایر حیطه ها هم تعمیم داد، می توان آلارم روی گوشی همراه فعال کرد که در طی روز به تناوب یادآوری کند تا به مدت یک دقیقه عادت مورد نظر را تمرین کرد.