Rate this post

در مسابقه ی دو اون چند متر انتها خَیلی اهمیت داره، همه ی تلاش دونده از ابتدای مسابقه یک طرف آن چند ده متر هم یک طرف، بعضی ها در لحظات آخر نزدیک به نقطه ی پایان فکر می کنند که برنده شده اند و کمتر تلاش می کنند و ناگهان سایر دونده ها ازشون سبقت می گیرند و این دونده جایگاه اول رو از دست میده و بعضی هم این چند ده متر را با تمام وجود می جنگند و تلاش می کنند و با اینکه مسابقه را با تعلل شروع کرده اند ولی با پیروزی به پایان می برند.

در زندگی همه ی ما مصداق داره و باید تلاش کنیم قدرِ روزهای آخر رو بدونیم.