5 (100%) 1 vote

همه ی ما فکر می کنیم محدودیت هایی داریم، بیشتر این محدودیتها زائیده ی ذهنمون هست، بیشتر اوقات قصد انجام کاری داریم ولی این ذهنه که پاش رو میذاره وسط قضیه و ما رو از انجام آن پشیمان می کنه، در واقع اب منفی بافی سنگ جلوی پامون میذاره، سخته خودمون باشیم.
اگر دوست داریم به کسی زنگ بزنیم ولی ذهنمون دلیل منطقی براش نداره، به اون دوست زنگ بزنیم.
اگر دوست داریم کاری انجام بدیم ولی ذهن میگه با رنگ جماعت فرق داره، اون کار رو انجام بدیم

از فرصت های هر روزمون استفاده کنیم، سعی کنیم در هر لحظه بهترین کار رو انجام بدیم به تعویق نیندازیم، زندگی آنقدر ناپایدار و غیرقابل پیش بینی هست  که حسرت اون کاره انجام نداده رو بر دلمون بذاره، شاید فردایی نباشه، امروز رو بهترین باش و در حال زندگی کن!