5 (100%) 1 vote

اینجا بهشت است، همین لحظه، به شرط اینکه در این لحظه 

از خود، راضی باشید، نه از خودراضی